Rozmiar: 31342 bajtów

Menu

Rozmiar: 90730 bajtów Unia Europejska
Rozmiar: 90730 bajtów Euro
Rozmiar: 90730 bajtów Historia UE
Rozmiar: 90730 bajtów Kraje członkowskie
Rozmiar: 90730 bajtów Kraje kandydujące
Rozmiar: 90730 bajtów Instytucje
Rozmiar: 90730 bajtów Traktat akcesyjny
Rozmiar: 90730 bajtów Księga gości
Rozmiar: 90730 bajtów Adresy
Rozmiar: 90730 bajtów Linki
Rozmiar: 90730 bajtów Słowniczek
Rozmiar: 90730 bajtów Chat
Rozmiar: 90730 bajtów Info

Komentarze i zmiany

Nazwisko lub przydomek:
Adres email:
Twoja porada lub opinia:


Ankieta

Czy Polska powinna wejść
1 maja 2004 roku do
Unii Europejskiej?
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wysłanie ankiety przeniesie cię na stronę z jej wynikami.

Rozmiar: 7800 bajtów

Unia Europejska, European Union, UE,


związek 15 państw europejskich, utworzony na mocy traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej), czyli Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy i Wielką Brytanię (1 stycznia 1995 członkami UE zostały: Austria, Finlandia i Szwecja).

Celem UE jest stworzenie unii gospodarczej, monetarnej i politycznej oraz wprowadzenie wspólnego obywatelstwa (nie zastępującego obywatelstwa państw-członków). Najważniejszymi organami UE są: Rada Europejska, Rada UE (dawniej Rada Ministrów), Komisja Europejska (dawniej Komisja Wspólnot), Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Rewidentów i Księgowych.

30 III 1998 w Brukseli zapoczątkowano oficjalnie proces poszerzania Unii Europejskiej o 11 państw stowarzyszonych z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Polska należy do czołówki krajów objętych tą procedurą, która przewiduje m.in. przegląd systemu prawnego pod kątem jego zgodności z prawodawstwem Unii. Planuje się, że w latach 2001-2003 nastąpi ratyfikacja przystąpienia Polski do zjednoczonej Europy.

30 VI 1998 szefowie 15 krajów Unii Europejskiej zainaugurowali działalność Europejskiego Banku Centralnego, który od 1 stycznia 1999 zarządza europejską walutą - euro. Dyrektorem banku został W. Duinsberg.


Rozmiar: 16130 bajtów

Czym zajmuje się Unia Europejska?


W procesie budowania Unii Europejskiej państwa członkowskie stopniowo przenosiły część uprawnień w zakresie politycznego przywództwa, wdrażania prawa i regulacji na Komisję Europejską. Wynikiem takiego stanu rzeczy jest pewien dualizm władzy. Oznacza to, że Rada UE i Komisja Europejska jednocześnie ponoszą odpowiedzialność rządową.

Struktura Komisji Europejskiej podobna jest w dużej mierze do gabinetów narodowych. Po pierwsze na szczycie tej struktury jest kolegium Komisarzy (Ministrowie w rządzie). Po drugie mamy do czynienia z biurokracją - Dyrekcje Generalne (odpowiedniki Ministerstw). Dla przykładu Pan Franz Fischler jest Komisarzem ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa, i w tym sensie kieruje merytorycznie pracami Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa, która niezależnie ma swojego Dyrektora Generalnego. Zasadą jest, że Dyrektor Generalny pochodzi z innego kraju, niż Komisarz.

Z drugiej strony tego podziału władzy jest Rada UE. W skład Rady wchodzą Ministrowie z państw członkowskich. W ramach Rady funkcjonują Rady Tematyczne. Minister, który w swoim kraju stoi na czele Ministerstwa Gospodarki wchodzi w skład Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych.

Symbole Unii Europejskiej.

Szybkie menu:Strona główna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia aktualizacja: 2004.01.02
© 2004 www.infounia.prv.pl Strona poświęcona Unii Europejskiej.
*Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości ekranu 1024 na 768 pikseli.